Hướng dẫn cài đặt website WordPress trên VPS Centos OS 7

Cập nhật 18/12/2023

Trong bài viết này, BKNS sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt website WordPress trên VPS Centos OS 7. 

1. Chuẩn bị

Bước 1. Cài đặt LAMP

Đầu tiên cần cài đặt LAMP

Bước 2. Tạo cơ sở dữ liệu

  • Sử dụng MariaDB. Đăng nhập vào MariaDB:
mysql -u gốc -p
  • Mình sẽ tạo cơ sở dữ liệu mới có tên là wordpress và user là “wordpress_user” và “wordpress_pw” là mật khẩu
create database wordpress;

GRANT ALL PRIVILEGES on wordpress_lemp.* to 'wordpress_user' identified by 'wordpress_pw';

flush privileges;
  • Quit MariaDB
exit

Bước 3. Cấu hình Httpd

  • Cấu hình file /etc/httpd/conf.d/duc.com.conf

Cấu hình Httpd

  • Khởi động lại
systemctl restart httpd

Bước 4. Tải về WordPress mới nhất.

wgethttp://wordpress.org/latest.tar.gz

Tải về WordPress mới nhất

  • Giải nén tập tin WordPress với đuôi *.tar.gz
tar xzvf latest.tar.gz

Tải về WordPress mới nhất

  • Di chuyển nó đến thư mục Document root
mv wordpress/* /var/www/html

Tải về WordPress mới nhất

  • Sao chép tệp wp-sample-config.php và thay đổi thành wp-config.php.
cp /var/www/html/wp-config-sample.php /var/www/html/wp-config.php

Tải về WordPress mới nhất

  • Chỉnh sửa tệp wp-config.php cấu hình kết nối đến cơ sở dữ liệu.
nano /var/www/html/wp-config.php

Tải về WordPress mới nhất

Tải về WordPress mới nhất

  • Phân quyền cho user Nginx toàn quyền trên thư mực chứa wordpress
chown -R apache:apache /var/www/html/

Tải về WordPress mới nhất

2. Hướng dẫn cài đặt website WordPress trên VPS Centos OS 7

  • Bật trình duyệt và truy cập vào http:\\yourdomain.com hoặc IP

Bước 1: Select ngôn ngữ

Hướng dẫn cài đặt WordPress trên CentOS7

Bước 2: Nhập thông tin cho Website => Cài đặt WordPress

Hướng dẫn cài đặt WordPress trên CentOS7

Bước 3: Đăng nhập

Đăng nhập bằng Tên người dùng và mật khẩu đã được tạo ở bước trên:

Hướng dẫn cài đặt WordPress trên CentOS7

Bước 4: Điền thông tin

Sau khi nhập thông tin Database thành công ta bắt đầu điền thông tin website và tài khoản admin

Hướng dẫn cài đặt WordPress trên CentOS7

  • Giao diện chính của WordPress Admin

Cài đặt Website WordPress trên VPS Centos OS 7

Lời kết

Như vậy là bạn đã hoàn thành các bước Cài đặt Website WordPress trên VPS Centos OS 7BKNS hy vọng bài viết sẽ là nguồn tham khảo hữu ích cho bạn. 

Hãy tiếp tục theo dõi BKNS để không bỏ lỡ những bài viết hay và hữu ích khác!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Linux