Hướng dẫn tắt thông báo brute force trên Direct Admin

Cập nhật 30/11/2023

Dưới đây là bài viết hướng dẫn dành cho bạn, cùng theo dõi nhé!

Hướng dẫn tắt thông báo brute force trên Direct Admin

Bước 1

Truy cập vào VPS với thông tin tài khoản ssh:

-> Truy cập CMD và gõ lệnh:

Command: ssh root@"IP" -p "port"

-> Nhập password:

Hướng dẫn tắt thông báo brute force trên Direct Admin

Bước 2:

Cấu hình tắt bật Brute Force trên file:

vi/usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

Tìm dòng:

hide_brute_force_notifications = 1

nếu chưa có thì thêm vào bằng lệnh:

hide_brute_force_notifications=1" >> /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

Hướng dẫn tắt thông báo brute force trên Direct Admin 2

Muốn bật thông báo thì giá trị 

hide_brute_force_notifications=0

Muốn tắt thông báo thì giá trị

hide_brute_force_notifications=1

Sau đó chạy lệnh để restart lại dịch vụ:

service directadmin restart

BKNS chúc các bạn thực hiện thành công!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Direct Admin